श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.
Address: गोंगबु ,काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2016-02-14
End Date: 2018-02-13
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All