श्री हिमालय बिल्डर्स,

Form/Company Name: श्री हिमालय बिल्डर्स,
Address: जोरपाटी -३ , काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2015-05-23
End Date: 2016-05-22
Cause:

सा.ख.ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको हुदा सोहि दफाको उपदफा (२ ) बमोजिम निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

Show All