श्री जय दुर्गा माता बिल्डर्स

Form/Company Name: श्री जय दुर्गा माता बिल्डर्स
Address: बतिस्पुतली काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2015-01-20
End Date: 2016-01-19
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम दयित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेकोले कालो सुचिमा राखिएको

Show All