Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री Sanyo International Pvt.Ltd. 2021-01-30 to 2022-01-29 Other Services Active
श्री JJECCL-Pappu-Koshi & Neupane JV 2021-01-30 to 2022-01-29 Civil Works Suspend
श्री R and G Builders Nepal Pvt.Ltd. 2021-01-30 to 2022-01-29 Civil Works Active
श्री श्रीगेश्वर ट्रेड इन्टरनेसनल 2021-01-30 to 2022-01-29 Goods Active
श्री सिदार्थ हार्डवेयर प्रा.ली. 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Active
श्री आर्य निर्माण सेवा , 2021-01-21 to 2022-01-20 Civil Works Active
श्री माई भगवती निर्माण सेवा 2021-01-21 to 2022-01-20 Civil Works Active
श्री मेगा ट्रेड ग्रुप 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Suspend
श्री स्टार अफिस इन्टरनेसनल 2021-01-21 to 2022-01-20 Goods Suspend
श्री साईनो छापाखाना 2020-12-10 to 2021-12-09 Goods Active
श्री राजवंशी निर्माण सेवा 2020-12-10 to 2021-12-09 Civil Works Active
M/S Shri Sai Impex, India र M/S K.D.M. International Pvt. Ltd., 2020-12-10 to 2021-12-09 Goods Active
श्री ZIEC-Pappu J/V, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री चारघरे कन्स्ट्रक्सन, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री नन्दलाल कृषि मेशिनरी सप्लायर्स, 2020-12-01 to 2021-11-30 Goods Active
श्री डोलरी कन्स्ट्रक्सन, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री उत्कल कन्स्ट्रक्सन, 2020-12-01 to 2021-11-30 Civil Works Active
श्री ए.बि.सी. ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, 2020-12-01 to 2021-11-30 Goods Active
श्री दे विशेष तारा निर्माण सेवा 2020-11-21 to 2021-11-20 Civil Works Active
श्री ढकाल कन्स्ट्रक्सन 2020-11-21 to 2021-11-20 Goods Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np