Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
K. & S. Enterprises 2017-11-03 to 2018-10-05 Goods Active
Shree tejsantrade Enterpriazes 2012-09-05 to 2013-09-04 Goods Inactive
Surgicraft 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
Narayani Trade Link Pvt.Ltd 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
Assured Risks Limited, London & Michael Rider 2011-07-08 to 2014-07-08 Goods Inactive
Sushma construction 2012-08-17 to 2013-08-16 Civil Works Inactive
Sichuan Province Arwen Construction Co.Ltd. 2012-06-15 to 2013-06-14 Civil Works Inactive
Shree Bhagawati Traders & Shambhu Bharati 2011-07-08 to 2014-07-08 Goods Inactive
Gorkha -badimalika J.V.Company 2012-04-27 to 2013-10-31 Civil Works Inactive
Shree Mahalaxmi Nirman Sewa 2012-04-16 to 2013-04-15 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np