Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
इलेक्ट्रो नाट्स प्रा.ली. 2014-05-24 to 2015-05-23 Goods Inactive
श्री जोरपाटी अधोते 2014-06-03 to 2015-06-02 Goods Inactive
Shree C.K.Nirman Sewa 2013-12-16 to 2014-12-15 Civil Works Inactive
Siwakoti Traders 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Machindra Nirman Sewa 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Jay Ganesh Nirman Sewa ( Raj bahadur Khadka) 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Shre Sinarjy Communication 2013-10-09 to 2014-10-08 Other Services Inactive
Shree Jiya Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree Sama Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree U.S.Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree Shrestha Civil 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
M/S Shib Engineering & Suppliers 2013-09-24 to 2014-09-23 Civil Works Inactive
Shree Jharna Construction 2013-09-24 to 2014-09-23 Civil Works Inactive
Dal Chowki Nirman Sewa 2013-08-23 to 2014-08-22 Civil Works Inactive
Abhay Trade Link 2013-05-17 to 2014-05-16 Goods Inactive
Gorkhali Nirman Sewa 2013-02-28 to 2014-02-27 Civil Works Inactive
Majdur Construction 2013-02-21 to 2014-02-20 Civil Works Inactive
Janasewa Nirman Sewa 2013-01-24 to 2014-01-23 Civil Works Inactive
Ajit nirman sewa 2013-01-24 to 2014-01-23 Civil Works Inactive
Premium fuels 2013-02-24 to 2014-02-23 Goods Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np