Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री पि.एस.कन्सट्रकसन् एण्ड.सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Inactive
All Nepalese Tea and Coffee Centre 2014-08-15 to 2015-08-14 Goods Inactive
बिक्रम खाध स्टोर 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
शिबम सप्लायर्स (संस्था दर्ता न. २८२२/३०२/०६८/६९) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
राज सप्लायर्स (संस्था दर्ता न. १४६६/०६७/६८) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
दहाल श्री सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स (संस्था दर्ता न. ५९५/०६७/६८) 2014-07-09 to 2015-07-08 Goods Inactive
बि.एस.ट्रेडिङ 2014-05-25 to 2015-05-24 Goods Inactive
इलेक्ट्रो नाट्स प्रा.ली. 2014-05-24 to 2015-05-23 Goods Inactive
श्री जोरपाटी अधोते 2014-06-03 to 2015-06-02 Goods Inactive
Shree C.K.Nirman Sewa 2013-12-16 to 2014-12-15 Civil Works Inactive
Siwakoti Traders 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Machindra Nirman Sewa 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Jay Ganesh Nirman Sewa ( Raj bahadur Khadka) 2013-11-21 to 2014-11-20 Civil Works Inactive
Shre Sinarjy Communication 2013-10-09 to 2014-10-08 Other Services Inactive
Shree Jiya Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree Sama Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree U.S.Construction 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
Shree Shrestha Civil 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
M/S Shib Engineering & Suppliers 2013-09-24 to 2014-09-23 Civil Works Inactive
Shree Jharna Construction 2013-09-24 to 2014-09-23 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np