Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
Shree Shrestha Civil 2013-10-01 to 2014-09-30 Civil Works Inactive
M/S Shib Engineering & Suppliers 2013-09-24 to 2014-09-23 Civil Works Inactive
Shree Jharna Construction 2013-09-24 to 2014-09-23 Civil Works Inactive
Dal Chowki Nirman Sewa 2013-08-23 to 2014-08-22 Civil Works Inactive
Abhay Trade Link 2013-05-17 to 2014-05-16 Goods Inactive
Gorkhali Nirman Sewa 2013-02-28 to 2014-02-27 Civil Works Inactive
Majdur Construction 2013-02-21 to 2014-02-20 Civil Works Inactive
Janasewa Nirman Sewa 2013-01-24 to 2014-01-23 Civil Works Inactive
Ajit nirman sewa 2013-01-24 to 2014-01-23 Civil Works Inactive
Premium fuels 2013-02-24 to 2014-02-23 Goods Inactive
Radha Surgical Trade Center 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
K. & S. Enterprises 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
Shree tejsantrade Enterpriazes 2012-09-05 to 2013-09-04 Goods Inactive
Surgicraft 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
Narayani Trade Link Pvt.Ltd 2013-01-24 to 2014-01-23 Goods Inactive
Assured Risks Limited, London & Michael Rider 2011-07-08 to 2014-07-08 Goods Inactive
Sushma construction 2012-08-17 to 2013-08-16 Civil Works Inactive
Sichuan Province Arwen Construction Co.Ltd. 2012-06-15 to 2013-06-14 Civil Works Inactive
Shree Bhagawati Traders & Shambhu Bharati 2011-07-08 to 2014-07-08 Goods Inactive
Gorkha -badimalika J.V.Company 2012-04-27 to 2013-10-31 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np