Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री कमला निर्माण सेवा 2016-07-27 to 2019-07-26 Civil Works Suspend
जय शम्भु मल्टि परपोज कम्पनि प्रा लि 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Active
श्री नेपाल प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
श्री जय ओम /आमिका जे.भि. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
» ( श्री जय ओम 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
» श्री आमिका ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
श्री धर्मेन्द्र /वि.टी./टौदह जे.भि. 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
» ( श्री धर्मेन्द्र 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
» श्री वि.टी 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Suspend
» श्री टौदह ) 2016-02-21 to 2019-02-20 Civil Works Active
श्री जी.एम.कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2016-02-14 to 2018-02-13 Civil Works Active
मोहसिन एण्ड सप्लायर्स 2016-02-14 to 2018-02-13 Goods Active
श्री खाँडादेवी निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
श्री ईन्द्र एण्ड निरज ब्रदर्स निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ /चेतन कन्स्ट्रक्सन फसैट ३ , सप्तरी जे.भि. 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
» ( श्री बैदेही एण्ड प्रविन निर्माण का.म.न.पा.१०, काठमाडौँ 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
» चेतन कन्स्ट्रक्सन ) 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
श्री लक्ष्मीराज निर्माण सेवा,निरेन्द्र /निता /नुरी कन्स्ट्रक्सन जे.भि. 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
» ( श्री लक्ष्मीराज निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
» श्री निरेन्द्र निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
» श्री निता निर्माण सेवा 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
» श्री नुरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. ) 2016-01-17 to 2019-01-16 Civil Works Active
श्री सूरुची कन्स्ट्रक्सन 2017-01-26 to 2018-01-25 Civil Works Active
श्री खोम / यरुष जे.भि. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली . 2015-10-06 to 2016-10-05 Civil Works Inactive
श्री एफ.एण्ड. टि कन्स्ट्रक्सन 2015-09-06 to 2016-09-05 Civil Works Inactive
श्री लोकप्रिय निर्माण सेवा , कालिमाटी 2015-07-24 to 2018-07-23 Civil Works Active
श्री हिमालय बिल्डर्स, 2015-05-23 to 2016-05-22 Civil Works Inactive
Bhramputra Infrastructure Ltd. 2015-05-15 to 2016-05-14 Civil Works Inactive
श्री ए.पि.सप्लायर्स 2015-04-07 to 2016-04-06 Goods Inactive
श्री स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन कम्पनि 2015-04-07 to 2016-04-06 Civil Works Inactive
श्री नेहा कन्स्ट्रक्सन 2015-03-28 to 2016-03-27 Civil Works Inactive
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np