Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
अशोक मेटल इन्डसट्रीज प्रा.ली. 2015-02-14 to 2016-02-13 Goods Active
जय श्रीराम जेनरल अर्डर सप्लायर्स 2015-02-14 to 2016-02-13 Goods Active
श्री जय दुर्गा माता बिल्डर्स 2015-01-20 to 2016-01-19 Civil Works Active
सि.वि.एस. इन्टरप्राईजेज 2015-01-13 to 2016-01-12 Other Services Active
हिमाली निर्माण सेवा 2015-01-13 to 2016-01-12 Civil Works Active
खम्पाचे निर्माण सेवा प्रा.ली. 2014-12-27 to 2015-12-26 Civil Works Active
दाप्चा निर्माण सेवा 2014-12-27 to 2015-12-26 Civil Works Active
टेक्नो ट्रेड प्रा.ली . 2014-12-23 to 2015-12-22 Goods Active
जन आदर्स निर्माण सेवा 2014-12-18 to 2015-12-17 Civil Works Active
श्री कालिका निर्माण सेवा 2014-12-10 to 2015-12-09 Civil Works Active
सुर्य जिबन कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. , (श्री मिचेको /सुर्यजिबन जे.भि.) 2014-11-25 to 2015-11-24 Civil Works Active
मिचेको एण्ड कम्पनि प्रा.ली. , (श्री मिचेको /सुर्यजिबन जे.भि.) 2014-11-25 to 2015-11-24 Civil Works Active
Auto Carto Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
Design Consultancy (P) Ltd. , (Auto Carto / Design / Ultra JV) 2014-11-10 to 2015-11-09 Consulting Services Inactive
श्री पि.एस.कन्सट्रकसन् एण्ड.सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Active
श्री पि.डी. ढुवानी सेवा, 2014-10-09 to 2015-10-09 Goods Active
बि.सि.ट्रेड एण्ड सप्लायेर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Active
बज्रयोगिनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनि 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Active
श्री जनसेवा निर्माण सेवा 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Active
श्री नेपाल बिल्डर्स 2014-10-10 to 2015-10-09 Goods Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np