Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन 2017-03-27 to 2020-03-26 Civil Works Active
श्री ए.पि. सप्लायेर्स 2017-03-27 to 2020-03-26 Civil Works Active
श्री बि.टी./ सन्जिब एण्ड ब्रदर्स जे.भि. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
» ( श्री बि.टी. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
» श्री सन्जिब एण्ड ब्रदर्स ) 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Active
श्री सन्जिब एण्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. 2017-03-22 to 2020-03-21 Civil Works Suspend
श्री श्रीपुर बिल्डर्स प्रा.लि 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री हाई टेक पायोनियर ग्लोबल ई-गेटवे जे.भि 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Active
» ( श्री हाई टेक पायोनियर 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Active
» श्री ग्लोबल ई-गेटवे ) 2017-02-17 to 2019-02-16 Civil Works Active
श्री रायमाझी / जगदम्बा /नरसिंह जे.भि. 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» ( श्री रायमाझी 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री जगदम्बा 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री नरसिंह ) 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री जगदम्बा /नरसिंह /कालापानी जे.भि. 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» ( श्री जगदम्बा 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री नरसिंह 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
» श्री कालापानी ) 2017-02-17 to 2018-02-16 Civil Works Suspend
श्री रियाना निर्माण सेवा 2017-02-17 to 2020-02-16 Civil Works Active
श्री बन्डली निर्माण सेवा 2017-02-17 to 2020-02-16 Civil Works Active
श्री एच बि.के. सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा जे.भि 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
» ( श्री एच बि.के. 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
» श्री सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा ) 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री साङिग्मा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री एफ एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री चरी ल्याण्डब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री चन्द्रमा निर्माण सेवा 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Active
श्री रन्जिका / शिवलाल एण्ड सन्स जे.भि. 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Active
» ( श्री रन्जिका 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Active
» श्री शिवलाल एण्ड सन्स ) 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Active
श्री शितलचन्द्र कन्स्ट्रक्सन 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Active
श्री प्रगति निर्माण सेवा प्रा.ली. 2016-12-24 to 2017-12-23 Civil Works Active
श्री उज्जैन कन्स्ट्रक्सन 2016-12-24 to 2019-12-23 Civil Works Active
श्री मकालु निर्माण सेवा 2016-12-07 to 2019-12-06 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np