Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री मा गंगा निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री माँ गायत्री कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री लक्की कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री सी-लक्ष्मी निर्माण सेवा ) 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
( श्री एच बि.के. 2017-02-06 to 2018-02-05 Civil Works Inactive
श्री शिवलाल एण्ड सन्स ) 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
( श्री रन्जिका 2017-01-24 to 2018-01-23 Civil Works Inactive
श्री Commodity First 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Active
श्री Liberty International Traiding 2017-07-12 to 2018-07-11 Goods Active
श्री देवनारायण/ खाम्पाचे जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» ( श्री देवनारायण 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Inactive
» श्री खाम्पाचे ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री लोकवीर /नर सिंह / कालापानी जे.भि. 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» ( श्री लोकवीर 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री नर सिंह 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
» श्री कालापानी ) 2017-07-12 to 2018-07-11 Civil Works Suspend
श्री Constructora Sanjose S.A. 2017-07-12 to 2019-07-11 Other Services Active
श्री ब्याहुत कमसिर्यल ट्रेडर्स 2017-05-04 to 2020-05-03 Goods Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन 2017-05-04 to 2020-05-03 Civil Works Active
श्री सुर्य एण्ड सन्स /खानी /पुष्पाञ्जली जे.भी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» ( श्री सुर्य एण्ड सन्स 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री खानी 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
» श्री पुष्पाञ्जली ) 2017-05-04 to 2018-05-03 Civil Works Suspend
श्री जेनेटिक ट्रेडिंग प्रा.लि. 2017-05-04 to 2020-05-03 Other Services Active
श्री M/S Worldwide Concern Limited 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Active
श्री M/S Crown Nepal Enterprises P.Ltd. 2017-05-04 to 2019-05-03 Other Services Active
श्री क्यानभास प्रेस प्रा.ली. 2017-03-27 to 2018-03-26 Other Services Inactive
श्री जय ओम निर्माण सेवा 2017-03-27 to 2019-03-26 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np