श्री M/S Industrial Associates 238-B,

Form/Company Name: श्री M/S Industrial Associates 238-B,
Address: AJC Bose Road 2nd flore, Calcutta, 700020, India
Type: Other Services
Start Date: 2018-04-09
End Date: 2020-04-08
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री हेटौडा सिमेन्ट उधोग ली. हेटौडा , मकवानपुर

Show All