श्री सालघारी मेडीहेल्थ कन्सर्न

Form/Company Name: श्री सालघारी मेडीहेल्थ कन्सर्न
Address: मनहरा १० गोठाटार , काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2017-03-27
End Date: 2020-03-26
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All