Black Listed Organization

Select Service Type:  

Form/Company Name: Duration Type: Status:
श्री लक्की कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री माँ गायत्री कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री मा गंगा निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री महामाया बिल्डर्स 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री राजेन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री राजपुत कन्स्ट्रक्सन 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री विनम्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री हरि निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री जोडदार निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री कैलाश निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री उत्तरगंगा इन्भेस्टमेन्ट 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री सि.वि.निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री शुभचन्द्र निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री सर्वउद्धार/ फ्रेन्ड्स जे .भी. 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
» ( श्री सर्वउद्धार 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
» श्री फ्रेन्ड्स ) 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री म निर्माण सेवा 2017-09-04 to 2020-09-03 Civil Works Active
श्री जेनेटिक ट्रेडिंग प्रा.लि. 2017-05-04 to 2020-05-03 Other Services Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन 2017-05-04 to 2020-05-03 Civil Works Active
श्री ब्याहुत कमसिर्यल ट्रेडर्स 2017-05-04 to 2020-05-03 Goods Active
श्री ए.पि. सप्लायेर्स 2017-03-27 to 2020-03-26 Civil Works Active
श्री टौदह कन्स्ट्रक्सन 2017-03-27 to 2020-03-26 Civil Works Active
सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (३)को प्रयोजन को लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि.द्वारा कालो सुचीमा राखिएका व्यक्ति,फर्म,संस्था वा कम्पनीहरुको विवरण :- http://www.cibnepal.org.np