Authorities

Kailash Bahadur Thakurathi Name: Kailash Bahadur Thakurathi
Designation: Section Officer
Email Address: kailash669@yahoo.com
Surya Prakash Bista Name: Surya Prakash Bista
Designation: Section Officer
Email Address: bistasurya44@yahoo.com
Bibek Ghimire Name: Bibek Ghimire
Designation: Section Officer
Email Address: bibek.sane63@gmail.com
Navaraj Basnet Name: Navaraj Basnet
Designation: Section Officer
Email Address:
Sabitra Bhatta Duwadee Name: Sabitra Bhatta Duwadee
Designation: Nayab Subba
Email Address:
Paban Aryal Name: Paban Aryal
Designation: Nayab Subba
Email Address: Aryalpawan98@gmail.com
Kishor  Aryal Name: Kishor Aryal
Designation: Computer Operator
Email Address: arjalkishor999@gmail.com
Asha kaji Maharjan Name: Asha kaji Maharjan
Designation: Mukhiya
Email Address: