हाई लाईटस:
 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

  सचिब ज्यु को स्वागत कार्यक्रम

 • यस कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति

  यस कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति

 • यस कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुतीको झलकहरु

  यस कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुतीको झलकहरु

 • यस कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुतीको झलकहरु

  यस कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन¸ २०७१ प्रस्तुतीको झलकहरु

 • सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

  सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

 • सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

  सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नवौ स्थापना दिवस २०७२ भदौ ३ गते

Welcome to PPMO

Public Procurement Monitoring Office (PPMO) was established as per the provision made in the new Public Procurement law of Nepal. The Public Procurement Act, 2063 (B.S.) and Public Procurement Regulation, 2064 (B.S.) have been enforced on 2063/09/30 (B.S.) and 2064/5/03 (B.S.) respectively. PPMO was established as the government agency on 2064/5/3 (B.S.) and is placed directly under the prime minister. This organization has 24 staffs including the secretary as head of this institution.  read more >>